مطالب توسط manager

همبستگی انسانی، تعلیم و تربیت و معلمان عاشق

تقویم، پر از روزها و رویدادهای خاطره‌انگیز و تلخ و شیرین است. در پسِ هر کدام از مناسبت‌ها یا نام‌هایی که روی صفحات تقویم حک شده داستان‌هایی نهفته که ممکن است از آن با خبر یا بی خبر باشیم. اما هر کدامشان می‌توانند موضوعی برای فکر کردن، نوشتن یا گفتگو کردن باشند.

ادبیات کودکان و ادبیات درباره کودکان

هر چند وقتی ترکیب “ادبیات کودکان” را می‌شنویم، اغلب داستان‌ها و اشکال مختلف ادبیات برای کودکان را به یاد می‌آوریم اما بخشی از ادبیات نیز ادبیات درباره کودکان است که شاید بیشتر مناسب بزرگسالان باشد تا نسبت به جهان کودکی و مصائب بعضی از کودکان آگاه شوند.   

پائولو فریره، توجه به معنای سواد و نقد آموزش رایج

نام پائولو فریره (1921-1997)، مربی تحول‌آفرین و جنبشی که با تلاش‌های او برای سوادآموزی فرودستان برزیل آغاز شد در خاطره‌های کنشگران آموزشی ماندگار خواهد بود. فریره می‌گفت “باید حس عجیب عشق به کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند را داشته باشیم … کسانی که فردا خواهند آمد کنش را آغاز خواهند کرد”.