بایگانی برچسب برای: پائولو فریره

پائولو فریره، توجه به معنای سواد و نقد آموزش رایج

پائولو فریره، توجه به معنای سواد و نقد آموزش رایج

نام پائولو فریره (1921-1997)، مربی تحول‌آفرین و جنبشی که با تلاش‌های او برای سوادآموزی فرودستان برزیل آغاز شد در خاطره‌های کنشگران آموزشی ماندگار خواهد بود. فریره می‌گفت "باید حس عجیب عشق به کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند را داشته باشیم ... کسانی که فردا خواهند آمد کنش را آغاز خواهند کرد".